İLETİŞİM FORMU KVK AYDINLATMA METNİ

("Aydınlatma Metni")


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Diyetisyen Nursel Eroğlu Kalaman ("Diyetisyen" olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
  Diyetisyen, işbu İletişim Formu’nu doldurmanız halinde kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerinizi ve mesajınızı ("kişisel verileriniz") toplamaktadır. Diyetisyen kişisel verilerinizi, "ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması", "hakların tesisi, kullanılması ve korunması" ve "hukuki yükümlüklerinin ifası" hukuki sebeplerine dayalı olarak toplamakta ve işlemektedir.
 2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?
  Kişisel verileriniz, mesajınızın alınması, talep ve isteklerinizin anlaşılması, karşılanması ve gerekmesi halinde tarafınıza talebinizle ilgili dönüş yapılması amacıyla işlenecektir.
 3. Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?
  Kişisel verileriniz, yayın ve yazılım süreçleri kapsamında tedarikçilerimize; talebinizin gerektirmesi halinde iş ortaklarımıza; gerekmesi ve talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışında depolanmamaktadır veya yurt dışında herhangi bir tarafa aktarılmamaktadır.
 4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?
  6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
İşbu kapsamdaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre tarafımıza iletebilirsiniz.

RANDEVU FORMU KVK AYDINLATMA METNİ

("Aydınlatma Metni")


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Diyetisyen Nursel Eroğlu KALAMAN ("Diyetisyen" olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
  Diyetisyen, işbu Randevu Formu’nu doldurmanız halinde kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerinizi, randevu bilgilerinizi ve mesajınızı ("kişisel verileriniz") toplamaktadır. Diyetisyen kişisel verilerinizi, "ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması", "hakların tesisi, kullanılması ve korunması" ve "hukuki yükümlüklerinin ifası" hukuki sebeplerine dayalı olarak toplamakta ve işlemektedir.
 2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?
  Kişisel verileriniz, randevu taleplerinizin karşılanması, mesajınızın alınması, talep ve isteklerinizin anlaşılması, karşılanması ve gerekmesi halinde tarafınıza talebinizle ilgili dönüş yapılması amacıyla işlenecektir.
 3. Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?
  Kişisel verileriniz, yayın ve yazılım süreçleri kapsamında tedarikçilerimize; talebinizin gerektirmesi halinde iş ortaklarımıza; gerekmesi ve talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışında depolanmamaktadır veya yurt dışında herhangi bir tarafa aktarılmamaktadır.
 4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?
  6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
İşbu kapsamdaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre tarafımıza iletebilirsiniz.
Bülten Üyeliği
Bizden haberler, yenilikler ve öneriler almak için lütfen bültenimize üye olunuz.

Sosyal Medya